#smartsaving  | 04.12.2020

Нов поглед към естеството на спестяванията ускорява промяната

Личните спестявания имат решаваща роля в икономиката. Парите, съхранявани в банки, в действителност се ползват за финансиране на частни и обществени начинания. И въздействието на спестяванията не е само това. Избирайки даден критерий (екологичен, социален или управленски) клиентите решават не само как да бъдат управлявани парите им, но и как чрез съответния избор да се генерират ползи за проекти с положително икономическо въздействие. Следователно, от основните фигури във финансовия сектор – банки, застрахователи и инвестиционни фондове – зависи да предлагат услуги, които да ускорят прехода. БНП Париба вече предлага редица решения, които отговарят на нарастващите очаквания за отговорно спестяване и постоянно адаптира своите предложения спрямо клиентите си.

Световната икономика: моментът за отговорно спестяване е сега

Климатичните промени, здравната криза, породена от Covid-19, засилване на социалното неравенство и т.н. Всички екологични, икономически и обществени индикатори по света насочват вниманието към необходимостта от по-широка осведоменост: настана време да реагираме чрез създаване на по-отговорен свят. В постигането на тази цел личните спестявания имат решаващо значение по 2 основни причини:

1. От една страна, нараства броят на ангажираните потребители, които са убедени, че начинът им на живот, на производство и на консумация могат да пренаредят нещата и да въздействат положително върху икономиката и обществото. Тази готовност за действие се отнася и за техните спестявания, както и за намеренията на спестителите какво да правят с тях. Именно тези спестявания финансират реалната икономика. Те също така влияят положително върху инвестиционния избор. Изследване на Morgan Stanley от 2019 г. показва, че в САЩ 85% от  индивидуалните инвеститори се интересуват от отговорни инвестиции. Също и според проучване на IFOP, проведено през септември 2020 г., за 62% от французите екологичното и социално въздействие са с висок приоритет при инвестиционните им решения.

2. От друга страна, личните спестявания никога не са достигали толкова високо ниво. В много страни последователните кризи и периодите на изолация са накарали хората да заделят средства. Европейската централна банка, както и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие публикуваха изследвания, показващи безпрецедентен връх в спестяванията на домакинствата (за еврозоната: 16.9% за първото тримесечие на 2020 г. в сравнение с 12.7% за последното тримесечие на 2019 г.)

Отговорно спестяване: къде сме днес?

Продуктите за отговорно спестяване са инвестиционни спестовни продукти в традиционен формат (спестявания на служители, животозастраховане, ценни книжа), но които включват и нефинансови фактори като екологични, социални и управленски (ESG) такива, които характеризират устойчивите финанси. При инвестиране в тези спестовни продукти предимство се дава на компании, които са едновременно и отлично представящи се, и са с реално положително въздействие. Такива са например някои социално отговорни инвестиционни фондове или социалната и солидарна икономика.

BNP Paribas Asset Management вече включва ESG-критериите в цялостното управление на всичките си фондове, отворени за обществеността, т.е. управлявани активи за 310 млрд. евро, както и BNP Paribas Cardif, чиито фондове възлизат на 123 млрд. евро активи към края на 2019 г. Този принцип на инвестиране заради положителното въздействие поражда все по-строги регулации чрез дефинирането на понятия, свързани с устойчивото финансиране. Фондовете за социално отговорни инвестиции (SRI), от своя страна, са се увеличили с 34% в световен мащаб, като Европа продължава да е водеща.

Все още обаче има две основни пречки пред широкото популяризиране на отговорното спестяване:

  • Познаване и видимост на продукти за отговорно спестяване

Твърде малко хора знаят нещо тези продукти. Финансовите играчи трябва да образоват потребителите, а регулаторите да им дадат ясно дефинирани понятия, така че те да могат по-добре да разбират и сравняват, за да се изгради по-голяма увереност.

  • Отговорно не означава загуба на рентабилност

В своя инвестиционен избор инвеститорите се доверяват на три основни критерия: надеждност, ликвидност и рентабилност.

„Добавено бе и четвърто изискване, и това е необходимостта от смисъл”, споделя Лоран Моне, директор Маркетинг на звено Спестявания в БНП Париба, Франция. Социално отговорните фондове наистина показват голям ръст и дори в кризи се представят по-добре от традиционните фондове. Това се доказа и от динамиката в ръстовете на различните фондове през икономическата криза, породена от Covid в началото на 2020 г.

Как работи отговорното спестяване

  • Основа: социално отговорни инвестиционни фондове

За да осигурим на клиентите си да възможност за информиран избор по отношение на социално отговорните инвестиции, можем да ги насочим към тематични инвестиционни фондове. Тези фондове финансират компании и проекти с положително въздействие:

- Фондове с екологични теми: енергиен преход, енергийна ефективност, устойчиви храни и селско стопанство, управление на отпадъци и др.

- Фондове със социални и обществени теми: благосъстояние на работното място, създаване на работни места, приобщаващо образование, решения за устойчива мобилност

  • Взаимодействие с клиентите: банкови услуги за индивидуални клиенти, консултанти и застрахователи по управление на благосъстоянието, спестовни схеми за служители 

Насочването на индивидуалните спестявания към отговорни инвестиции изисква съвети от финансови специалисти: мрежи за банкиране на дребно, частни банки като BNP Paribas Wealth Management, специалисти по спестявания на служителите като BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises, както и застрахователи като представените и в България BNP Paribas Cardif.

Лидер на пазара на социално отговорни инвестиции във Франция и във фондовете по устойчиви теми в Европа, БНП Париба поставя устойчивото финансиране в основата на своите стратегически избори и редовно поема нови ангажименти, за да насърчи тази форма на инвестиция. Поради това BNP Paribas Cardif реши да увеличи инвестициите си с положително въздействие до 11,5 млрд. евро до края на 2024 г., като инвестира допълнителни 5 млрд. евро в дейности с положително екологично и социално въздействие.

Групата БНП Париба предлага на своите клиенти не само устойчиви инвестиционни решения, но и образоващи съвети, които да ги насочат към най-подходящия избор.

Отговорното спестяване в числа

Общо...

1,000 тематични инвестиционни фонда със социално отговорни инвестиции през 2020 г.

+ 34% увеличение на устойчивите инвестиции в световен мащаб от 2016 г. до сега

 30.7 трилиона щ.д. устойчиви активи в световен мащаб през 2016 г.

 

... и в БНП Париба

36.7 милиарда евро социално отговорни инвестиции в активи, управлявани от BNP Paribas Asset Management

6.5 милиарда евро в инвестиции с положително въздействие от BNP Paribas Cardif през 2019 г.

В края на 2019 г. BNP Paribas Cardif държи 6.7 милиарда евро, инвестирани във Франция в продукти, които са социално отговорни инвестиции.

 

Източник: https://group.bnpparibas 

Design by Despark - Website Design London