лихвен бюлетин за срочни депозити

Общи депозитни условия

1. Банката определя и съобщава условията, при които приема срочни депозити от своите клиенти. Тези условия могат да бъдат актуализирани от Банката по всяко време, по собствена преценка на Банката, в съответствие с промени на пазарните условия, и както е уговорено в договора за депозит.

2. За да открие депозитна сметка в Банката, депозантът трябва да има открита обслужваща сметка.

3. Банката приема срочни депозити само при валидно попълнен и подписан договор за депозит, предоставян от Банката. Всеки срочен депозит се открива, води и закрива съгласно условията на договора за депозит и Общите Условия на Банката.

4. Лихвите по срочните депозити се изчислява на действителната / 360 база и се изплаща на датата, посочена в договора за депозит.                

5. Минимални суми за откриване на срочни депозити:

  • 2 000 за лева
  • 5 000 за евро 

6. Гаранция В съответствие с чл.57 от Закона за кредитните институции, Банката уведомява депозанта на приложимия механизъм за гарантиране на депозитите, както следва: Депозитите в BNP Paribas са гарантирани от Фонда за гарантиране на депозитите на Франция (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution). Гарантирани са парични депозити (кредитни салда по сметки) на един вложител във всички клонове на BNP Paribas във Франция и клонове в държави, принадлежащи към Европейското икономическо пространство, за общата сума от 100 000 евро (сто хиляди) независимо от валутата, в която са деноминирани депозитите (кредитните салда по сметки). Фондът изплаща гарантираните суми в срок от седем работни дни, считано от датата, на която Френският регулаторен орган (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) е поискал обезщетение на кредиторите. Подробна информация за приложимия механизъм за гарантиране на влоговете е публикувана на интернет страницата на фонда: www.garantiedesdepots.fr

Стандартни годишни лихвени проценти

BGN Сума на депозита от 2 000 до 200 000
3 МЕСЕЦА
0.05%
6 МЕСЕЦА
0.05%
9 МЕСЕЦА
0.20%
12 МЕСЕЦА
0.25%
24 МЕСЕЦА 0.50%
36 МЕСЕЦА 0.65%
EUR Сума на депозита от 5 000 до 100 000
3 МЕСЕЦА
0.05%
6 МЕСЕЦА
0.05%
9 МЕСЕЦА
0.10%
12 МЕСЕЦА
0.10%
24 МЕСЕЦА 0.20%